การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562    ประเภททั่วไป รอบ 3

เข้าสู่การกรอกข้อมูลผู้สมัคร / ยกเลิกสมัคร
* เลขบัตรประชาชน :  (ตัวอย่าง. 1123412345121)


ตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัคร / กำหนดการสอบ - ห้องสอบ / ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
 เลขบัตรประชาชน :  (ตัวอย่าง. 1123412345121)